Skattereduktion

Vad innebär förslaget om skatteavdrag för städhjälp?
Enligt förslaget ska den som köper hushållstjänster kunna få sin skatt sänkt med motsvarande hälften av arbetskostnaden. Betalar du till exempel 3 000 kronor för städhjälp sänks din skatt med ungefär 1 500 kronor. Den sammanlagda skattereduktionen kan uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Kostnaderna för hushållstjänster måste överstiga 1 000 kronor per år för att skattereduktion ska fås.

Arbetet ska utföras huvudsakligen i eller i nära anslutning till bostaden. Med bostad menas även fritidshus och båda bostäderna vid dubbel bosättning. Skattereduktion ges även för tjänster som bekostat i föräldrars hushåll.Reglerna gäller än så länge inte för hushållstjänster som företagen erbjuder sina anställda som löneförmån, men regeringen kommer att utreda möjligheten att ge motsvarande skattelättnad även för dessa tjänster.

Varför ges en skattelättnad för hushållstjänster?
Bakgrunden till förslagen är att skapa nya jobb inom hushållssektorn som utför exempelvis städhjälp. Höga skatter på arbete gör att många tjänster idag utförs som svart arbete. Genom att göra tjänsterna billigare för köparen kan svart arbete omvandlas till vitt arbete, vilket ger fler riktiga arbetstillfällen.

För vilka tjänster ges skattereduktion?
Skattereduktionen omfattar generellt sådant hushållsarbete som utförs av hushållen själva och ges endast på arbetskostnad, inte materialkostnad eller liknande.

Några exempel på hushållstjänster som omfattas är:
- Städhjälp
- Fönsterputs
- Diskning
- Klädtvätt och strykning
- Matlagning
- Omsorg, tillsyn och liknande personlig hjälp, exempelvis barnpassning. I detta ingår även hämtning och lämning av barn på dagis eller motsvarande samt skjuts till och från fritidsaktiviteter.
- Snöskottning och återkommande enklare trädgårdsskötsel i form av häck- och gräsklippning, krattning och rensning av ogräs.

Fakturamodellen
Fakturamodellen införs den 1 juli 2009 och gäller för husarbeten som utförs och betalas från och med detta datum. Husarbeten innefattar både hushållsarbete och ROT-arbeten. Skattereduktion för husarbeten medges med högst 50 000 kr per person och år.

Du som köper husarbeten från och med den 1 juli 2009
Om du köper husarbeten den 1 juli eller senare ska du bara betala halva arbetskostnaden inklusive moms. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. I och med Skatteverkets utbetalning tillgodoförs du som köpare en preliminär skattereduktion som motsvarar halva arbetskostnaden. Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut.

Om du bara har betalat halva arbetskostnaden men inte har någon slutlig skatt att räkna av skattereduktionen mot kommer du att få kvarskatt. Kvarskatten motsvarar då den del av den preliminära skattereduktionen som inte kan räknas av. Om du betalar 30 000 kronor i preliminär skatt ett år, kan du alltså inte få mer än 30 000 kronor i skatteminskning. Om du har kommit upp till den maximala skattereduktionen på 50 000 kr ska du betala hela arbetskostnaden.

Du som säljer husarbeten från och med den 1 juli 2009
Du som säljer husarbeten fakturerar kunden som vanligt men gör ett avdrag för vad kunden ska betala med halva arbetskostnaden inklusive moms. När kunden har betalat fakturan kan du ansöka om utbetalning av resterande del av beloppet hos Skatteverket. Du kan alltså inte ansöka om återbetalning förrän arbetet är utfört och betalat. I normalfallet ska det ta 10 arbetsdagar från det ansökan kommer in till dess du som utfört arbetet får pengarna. Det kan ta längre tid om Skatteverket måste utreda ärendet innan beloppet betalas ut.

Ansök om återbetalning
En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om

  • namn, adress och organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för den som utfört arbetet
  • köparens personnummer eller samordningsnummer om ett sådant nummer finns
  • debiterad ersättning för husarbeten, betalt belopp samt den dag som betalningen kommit säljaren tillhanda
  • det belopp som säljaren begär från Skatteverket.

Gäller begäran om utbetalning ett ROT-arbete ska ansökan även innehålla uppgifter om småhusets eller ägarlägenhetens beteckning. Gäller det en bostadsrätt ska det finnas med uppgifter om lägenhetens beteckning samt föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande i ansökan.

Anlitar du en underleverantörer för att utföra arbetet så är det ändå du som ska fakturera kunden och som har ansvar för att specificera arbetskostnaden på fakturan.

Om det visar sig att kunden redan medgetts preliminär skattereduktion med maximalt belopp kommer Skatteverket inte att betala ut några pengar till dig. I stället får du vända dig till kunden för att få resterande del av betalningen.

Övergångsbestämmelse
Eftersom ”fakturamodellen” införs mitt under löpande kalenderår så har det införts en övergångslösning för 2010 års taxering i den nya lagen om fakturamodellen.Övergångslösningen är en slags ”säkerhetsventil” som innebär att den kund som från den 1 juli och fram till årsskiftet i år missar att få skattereduktion med den nya fakturamodellen har möjlighet att ansöka om skattereduktion i efterhand för den utgift för husarbete som kunden har haft. Begäran om skattereduktion för utgift för husarbete ska då göras i deklarationen 2010.

En ansökan i samband med deklarationen innebär stor risk att deklarationen blir klar senare än annars och att skatteåterbäringen inte kan betalas ut till midsommar (utan i december) 2010. Exakt hur ansökan ska gå till vid deklarationen 2010 är inte klart ännu.